6-70: Hôn Nhân Vô Hiệu Theo Giáo Luật Công Giáo / Invalid Marriages According to Canon Law

Saturday, February 25 | Period 6 | 2:45pm - 4:00pm 

“What God has joined together, no human being must separate” (Mc 10, 6-9). This is the teaching of Jesus regarding marriage as recorded by St. Mark in his Gospel account. But nowadays, why do we see some Catholics who have been married, “divorced,” and then were able to remarry in the Church? Has the Church stopped following the aforementioned teaching of Christ, or her doctrine on marriage has been relaxed? The clear response is: No! There is a distinct difference between a divorce, as defined by civil law, and a declaration of nullity, as defined in canon law of the Catholic Church. This workshop delves into the canonical impediments that render marriages invalid. In addition, it discusses the meaning and the procedures needed to petition for a dissolution of the marriage bond. 

“Sự gì Thiên Chúa đã kết hợp, loài người không được phân ly” (Mc 10, 6-9). Đó là lời dạy của Chúa Giêsu về hôn phối được thánh Mác-cô ghi lại trong Tin Mừng. Nhưng tại sao ngày nay chúng ta thấy có một số tín hữu Công Giáo đã từng lập gia đình, “ly dị”, rồi lại được tái hôn trong nhà thờ? Phải chăng Giáo Hội không còn thực thi lời dạy trên của Chúa Giêsu, hay giáo lý về hôn nhân đã được nới lỏng? Thưa, không! Có sự khác biệt rõ ràng giữa sự ly dị, theo định nghĩa của luật đời, và sự tuyên bố hôn nhân vô hiệu, theo giáo luật Công Giáo. Buổi hội thảo này đào sâu những ngăn trở theo giáo luật hiện hành, làm cho hôn phối vô hiệu. Thêm nữa, bài chia sẻ cũng giải nghĩa sự tháo gỡ dây hôn phối trong đạo, và các thủ tục tiến hành. 

Fr. Bao Huy Nguyen is a priest of the Archdiocese of Los Angeles. In 2010, he successfully defended his Master’s thesis on the spirituality of Cardinal Nguyen Van Thuan, with original research done in Vietnam. In 2016, the Archdiocese sent him to Rome for advanced studies. In 2021, he successfully defended his doctoral dissertation and obtained a Doctor of Canon Law degree (Juris Canonici Doctor) with highest honors, summa cum laude. Fr. Bao is currently serving in the Metropolitan Tribunal of the Archdiocese of Los Angeles as Judge and Defender of the Bond. In addition, he is an adjunct professor of canon law at St. John’s Seminary in Camarillo.

Cha Nguyễn Huy Bảo là linh mục triều thuộc Tổng Giáo Phận Los Angeles. Năm 2010, Cha thành công đệ trình luận án Cao Học Thần Học về linh đạo Đức Hồng Y Nguyễn Văn Thuận. Năm 2016, Đức Tổng Giám Mục địa phương gửi cha sang du học tại Roma. Năm 2021, cha hoàn tất chương trình học vấn, và thành công đệ trình luận án Tiến Sĩ Giáo Luật, hạng tối ưu, summa cum laude. Cha Bảo từng là giảng viên tại Đại Hội Giáo Lý Los Angeles (Religious Education Congress) và tại Đại Hội Giáo Lý Việt Nam Toàn Quốc (Hoa Kỳ). Cha hiện đang phục vụ tại Tòa Án Hôn Phối thuộc Tổng Giáo Phận Los Angeles, trong cương vị luật sư biện hộ và thẩm phán. Cha cũng là giáo sư giáo luật tại Đại Chủng Viện Thánh Gioan, thành phố Camarillo. 

  • Purchase Details:
    • Upon purchase, confirmation emails will be received, which consist of order received, receipt, and MP3 download
    • Credit Card purchase: MP3 download email will be received immediately
    • ACH/check purchase: MP3 download email will not be received for 7-10 days to allow for processing of funds

 

Questions: speralta@la-archdiocese.org

$12.00