5-70: Chiếc Bánh Hạnh Phúc / The Cake of Happiness

Saturday, February 25 | Period 5 | 1:00pm - 2:15pm 

We all yearn for and seek happiness. On that journey, we can go through different stages. There are times when we feel happiness and work towards a more complete joy; sometimes we have goodwill and sincerity, but still encounter bumpy ups and downs in our relationship. There are times when a storm comes into our precious relationship and it breaks us down. We might get stuck with questions of, “Why?”, which we can't find satisfactory answers to and this makes we feel tired and want to give up. How can we respond to those realities? We know that happiness is not an already-made cake, so what are the ingredients we need to make a cake called Happiness?

Tất cả chúng ta đều khao khát và đi tìm hạnh phúc. Trên hành trình ấy, chúng ta có thể trải qua những chặng đường khác nhau. Có quãng đường bạn cảm nhận hạnh phúc và ước mong vươn tới một niềm vui sung mãn trọn vẹn hơn; có khi bạn thiện chí và chân thành xây dựng nhưng vẫn gặp những trúc trắc gập ghềnh trong tương quan; Có quãng đường bạn song hành với ai đó rất quan trọng đối với bạn, nhưng sóng gió đến, và tương quan quý giá ấy dường như đang trên đường đổ vỡ. Bạn luẩn quẩn với những câu hỏi tại sao? nhưng không tìm được câu trả lời thỏa đáng khiến bạn mệt mỏi và muốn buông xuôi. Bạn biết rằng, hạnh phúc không là chiếc bánh được làm sẵn. Vậy nguyên liệu của bạn là gì để có thể làm nên chiếc bánh có tên Hạnh Phúc? 

Sister Maria Ly Thi Bich Quyen belongs to Our Lady of the Missions, an international religious missionary Congregation.  As a qualified counselor, she has  had the privilege to serve marginalized people as well as serving in formation and leadership ministries. Currently, she is the Provincial of the Vietnam province.

Nữ tu Maria Lý Thị Bích Quyên, thuộc Hội dòng thừa sai quốc tế - Dòng Đức Bà Truyền Giáo. Sr. là nhà một tư vấn tâm lý. Sr. vinh hạnh có cơ hội phục vụ những người sống bên lề xã hội, đồng thời tham gia vào việc đào tạo huấn luyện và lãnh đạo mục vụ. Hiện tại Sr. là Giám Tỉnh Dòng Đức Bà Truyền Giáo tại Việt Nam

  • Purchase Details:
    • Upon purchase, confirmation emails will be received, which consist of order received, receipt, and MP3 download
    • Credit Card purchase: MP3 download email will be received immediately
    • ACH/check purchase: MP3 download email will not be received for 7-10 days to allow for processing of funds

 

Questions: speralta@la-archdiocese.org

$12.00