3-70: Đồng hành với các bạn trẻ giữa những căng thẳng của cuộc sống / Accompanying our young adults amid life's stressors

Friday, February 24 | Period 3 | 2:45pm - 4:00pm 

Depression, isolation, self-injury, anxiety, sexual orientation, and suicidal ideation. These are just a few topics parents, youth leaders, teachers, catechists, and others involved in the lives of today’s children experience. Understandably, it can be daunting to help our children facing these issues. This presentation will provide attendees with a better understanding of the issues and a clearer understanding of the critical role they can play in pastorally caring for today’s children.

Trầm cảm, cô lập, tự làm tổn thương bản thân, lo lắng, khuynh hướng tình dục và ý định tự tử. Đây chỉ là một số chủ đề mà cha mẹ, huynh trưởng, thầy cô giáo, giáo lý viên và những người khác liên quan đến những trải nghiệm của các bạn trẻ ngày nay. Với sự đồng cảm với quý vị, việc giúp con em chúng ta đối mặt với những vấn đề này có thể rất khó khăn. Buổi hội thảo này sẽ giúp cho quý vị thêm sự hiểu biết về các vấn đề nêu trên và hiểu rõ hơn về vai trò trọng đại của quý vị trong việc đồng hành, giáo dục, và chăm lo cho các bạn trẻ ngày nay.

Dr. Young Hoang at present is the President of the National Executive Committee of the Vietnamese Eucharistic Youth Movement (VEYM) in the U.S., a branch of the Pope's Worldwide Prayer Network (PWPN). In this servant leader role, Dr. Hoang is charged with the responsibility of collaborating with leaders across the country in planning and directing programs to assist 25,000+ youth members at over 140 chapters/parishes to be good Christians and contributing members to society. Professionally, Dr. Hoang is the director and supervisory psychologist for the Office of Employee Consultation Services at the U.S. Department of State in Washington D.C. Amid the COVID pandemic, Afghanistan withdrawal, Russia-Ukraine war, and other crisis, Dr. Hoang has been instrumental in spearheading the service delivery of mental health services to the diplomatic community domestically and across the world.

Tiến sĩ Young Hoàng là chủ tịch ủy ban điểu hành trung ương của TNTT tại Hoa Kỳ, là một ngành của ủy ban Cầu nguyện toàn thế giới của Đức Thánh Cha. Trong chức vụ lãnh đạo này. Tiến sĩ Hoàng chịu trách nhiệm hợp tác với các nhà lãnh đạo địa phương trên toàn quốc, trong việc thiết lập kế hoạch và chỉ đạo các chương trình hổ trợ cho trên 25,000 thành viên trẻ của 140 giáo xứ, để trở thành người Thiên Chúa Giáo tốt và tích cực đóng góp cho xã hội. Về chuyên nghiệp, Tiến sĩ Hoàng là giám đốc nghiên cứu và giám sát cho văn phòng dịch vụ tư vấn nhân sự tại Bộ ngoại giao Hoa Kỳ tại Washington DC. Trong giai đoạn đại dịch COVID, rút quân ở Afghanistan, chiến tranh giữa Nga-Ukraine, và các khủng hoảng khác. Tiên sĩ Hoàng đã là công cụ trong việc dẫn đầu cung cấp dịch vụ sức khỏe, tâm thần cho các nhà ngoại giao trong nước và trên toàn thế giới.

  • Purchase Details:
    • Upon purchase, confirmation emails will be received, which consist of order received, receipt, and MP3 download
    • Credit Card purchase: MP3 download email will be received immediately
    • ACH/check purchase: MP3 download email will not be received for 7-10 days to allow for processing of funds

 

Questions: speralta@la-archdiocese.org

$12.00