1-70(24): Yêu và Được Yêu trong Đời Sống Con Người / Love and Be Loved in our Human Lives

Purchasing Details:

Credit Card Purchase Recommended: Immediately receive email with MP3 file download


Other Options:
--ACH (electronic fund transfer) by Bank Routing # and Account #: Allow 5-7 business days for processing
--Check/Money Order: Processing time cannot be estimated. If necessary to pay by check, ACH payment is recommended with your check’s bank routing # and account # (found on your manual check). If mailing a check or money order: 1) MAKE SURE TO INCLUDE A COPY OF YOUR “order placed” email, 2) MAKE SURE TO ADDRESS MAILING TO: ORE Dept - RECongress/Bookkeeper, Archdiocese of Los Angeles, 3424 Wilshire Blvd., Los Angeles, CA 90010

CANADA PURCHASERS: Please purchase with the ACH option; our purchasing program credit card option has difficulty accepting 6-digit zip codes. Thank you and we appreciate your patience!

Friday, February 16, 2024 | Period 1 | 10:00am - 11:15am 

Có một bí ẩn giữa hai bí ẩn Sinh và Tử, đó là “Tình Yêu”. Tình Yêu không phải là thứ để giải thích, mà là thứ chúng ta cảm nhận. Có ba trạng thái chính của Tình Yêu: “Nếu,” “Vì” và “Mặc Dù”. “Tình Nếu” và “Tình Vì” là những tình yêu có điều kiện, phụ thuộc vào những hành động hoặc sự việc phải có. “Tình Mặc Dù” là tình yêu vô điều kiện, như tình yêu Chúa dành cho chúng ta. Cuộc thảo luận về TÌNH YÊU này sẽ tập trung vào khả năng chúng ta yêu thương người khác mà không mong đợi hành động trước đó hay hành động đền đáp. Đây là cuộc tìm kiếm “Tình Mặc Dù” mà Chúa muốn chúng ta chia sẻ cho tha nhân.      

There is an enigma between the mysteries of birth and death known as “Love”.  Love is not something to be explained, rather it is what we feel.  There are three main states of Love: “If”, “Because” and “Albeit”.  “If” and “Because” are conditional loves that are contingent on certain actions or things.  “Albeit” is unconditional love such as the love we receive from God.  This session will focus on our ability to love others without expectations finding our “Albeit” love that God yearns for us to share.

Giáo Sư Quyên Di đã phục vụ trong Uỷ Ban Giáo Lý Việt Nam Toàn Quốc tại Hoa Kỳ hơn 30 năm. Ông cũng là chuyên gia Tư Vấn Quốc Tế cho Viện Nghiên Cứu Quốc Tế về Văn Hoá và Giới Tính. Giáo sư Quyên Di giảng dạy ngôn ngữ, văn học và văn hoá Việt Nam tại Đại học California, Los Angeles và Đại học California, Long Beach. Tên ông có trong danh sách các chuyên gia của UCLA dành cho giới truyền thông.

Professor Quyen Di has served on the Vietnamese Catechetical Committee in the USA for over 30 years. He is also an International Consultant for the International Institute of Culture and Gender Studies. Professor Quyen Di teaches Vietnamese language, literature and culture at the University of California, Los Angeles and California State University, Long Beach. His name is on the Media Guide to UCLA Experts.

 

Receiving MP3 File Download:  Several confirmation emails will be received after purchase, including “order placed,” “order receipt,” and “order completed” (contains MP3 file download)

 

Questions: speralta@la-archdiocese.org

$12.00