1-70: Lắng nghe Lời Thì Thầm Của Ân Sủng / Listen to the Whisperings of Grace

Friday, February 24 | Period 1 | 10:00am - 11:15am

The world in which we live is becoming nosier, more violent, more broken and more competitive. Many parts of the world are torn because of war and political conflicts. Each day of our lives is caught up in a vortex of thousands of noises, breakdowns and the “hustle and bustle” of life. Do you ever feel tired, everything becomes meaningless, and crave a “coming home” to yourself in solitude? Have you ever experienced hearing the, “Whisper of Grace”?  The Whisper that heals and brings peace, joy, strength, meaning and new insights that enable you to see all happening in your life with a more positive perspective? The Whisper of Grace is always there, the choice to listen or to let the Whisper be carried away by the wind.

Trong một thể giới mà chúng ta đang sống dường như mỗi ngày ồn ào hơn, vội vã hơn, đổ vỡ nhiều hơn, tranh chấp gay gắt hơn, chiến tranh và bạo lực cũng nhiều hơn. Từng ngày sống của chúng ta như bị cuốn vào dòng xoáy của vạn tiếng ồn, của những đổ vỡ và bon chen của cuộc đời. Có bao giờ bạn cảm thấy mệt mỏi, mọi sự trở nên vô nghĩa, và thèm một sự trở về với chính mình trong tĩnh lặng? Có bao giờ bạn kinh nghiệm nghe được “Lời Thì Thầm của Ân Sủng” dành cho bạn? - Lời có sức chữa lành đồng thời đem lại bình an, niềm vui, năng lực, ý nghĩa và giải mã cho mọi vấn đề trong cuộc sống? Lời Thì Thầm của Ân Sủng vẫn luôn có đó, chon lựa để lắng nghe hay để Lời Thì Thầm bị gió cuốn đi đó là tùy thuộc vào chính bạn.

Sister Maria Ly Thi Bich Quyen belongs to Our Lady of the Missions, an international religious missionary Congregation.  As a qualified counselor, she has  had the privilege to serve marginalized people as well as serving in formation and leadership ministries. Currently, she is the Provincial of the Vietnam province.

Nữ tu Maria Lý Thị Bích Quyên, thuộc Hội dòng thừa sai quốc tế - Dòng Đức Bà Truyền Giáo. Sr. là nhà một tư vấn tâm lý. Sr. vinh hạnh có cơ hội phục vụ những người sống bên lề xã hội, đồng thời tham gia vào việc đào tạo huấn luyện và lãnh đạo mục vụ. Hiện tại Sr. là Giám Tỉnh Dòng Đức Bà Truyền Giáo tại Việt Nam 

  • Purchase Details:
    • Upon purchase, confirmation emails will be received, which consist of order received, receipt, and MP3 download
    • Credit Card purchase: MP3 download email will be received immediately
    • ACH/check purchase: MP3 download email will not be received for 7-10 days to allow for processing of funds

 

Questions: speralta@la-archdiocese.org

$12.00